He has ( ) the window already.A.shuts B.shutC.to shut C.shuting

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2021/08/04 00:07:43

He has ( ) the window already.A.shuts B.shutC.to shut C.shuting
He has ( ) the window already.
A.shuts B.shut
C.to shut C.shuting

He has ( ) the window already.A.shuts B.shutC.to shut C.shuting
shut